Ik heb een vraag over:

 

 • Waarom heb ik een indicatie nodig?

  Waarom heb ik een indicatie nodig?

  Indien er geen indicatie aanwezig is, dan kan er geen zorg/begeleiding geleverd worden.

 • Hoe kom ik aan een indicatie?

  Hoe kom ik aan een indicatie?

  GGZ: Een indicatie of beschikking kun je aanvragen via het Wmo-loket in de gemeente waar je woont. De Wmo-consulent bepaalt of je een indicatie krijgt, wat de indicatie gaat inhouden en hoe vaak en hoe lang een begeleider bij je langs mag komen (ambulant) of hoelang je beschermd mag gaan wonen. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Het aanmelden bij Riwis en het aanvragen van een beschikking bij de gemeente zijn twee verschillende processen die naast elkaar lopen.

  VVT: Voor individuele begeleiding via de thuiszorg en dagbesteding hebt u een beschikking nodig van de Wmo-consulent van de gemeente waar u woont. De zorgtoeleider van Riwis Zorg & Welzijn, de wijkverpleegkundige of de huisarts kunnen u hierbij helpen.
  Voor intramurale en verpleeghuiszorg wordt de indicatie gesteld door het CIZ.
  Onze zorgtoeleider kan u hierbij helpen. Hiervoor kunt u een afspraak bij Zorgservice maken.
  Voor informatie over het aanvragen van een indicatie verwijzen wij u naar de site van het CIZ. (www.ciz.nl)
  Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u vinden op de site van het CAK (www.cak.nl).

 • Hoe meld ik mij aan voor begeleiding of zorg bij Riwis Zorg & Welzijn en wat heb ik daarvoor nodig?

  Hoe meld ik mij aan voor begeleiding of zorg bij Riwis Zorg & Welzijn en wat heb ik daarvoor nodig?

  Er zijn twee aanmeldformulieren: één voor de psychische en sociaal-maatschappelijke begeleiding (GGZ) en één voor ouderenzorg en thuiszorg (VVT). Deze staan onder ‘aanmelden’ op de website.

  Na aanmelding neemt een van onze zorgfunctionarissen contact op voor een oriënterend gesprek of een intakegesprek. De zorgfunctionaris beoordeelt of Riwis passende zorg kan leveren. Is dit niet het geval, dan zullen we dat direct melden. Om zorg van Riwis te kunnen ontvangen is een indicatie nodig (zie punt 2).

  De aanmelding van thuiszorg (gemeente Brummen) kan ook telefonisch via Zorgservice, telefoonnummer 0900 24 24 24 1 (lokaal tarief).

 • Waar zijn de locaties voor beschermd wonen en hoe zien die er uit?

  Waar zijn de locaties voor beschermd wonen en hoe zien die er uit?

  Alle Riwis-woonlocaties zien er verschillend uit. Meer over de woonlocaties.

 • Wat houdt beschermd wonen in?

  Wat houdt beschermd wonen in?

  Riwis heeft twee soorten beschermd wonen: groepswonen en appartement wonen. In een groepswoning woon je met een aantal cliënten in één woonhuis. Afhankelijk van de beschikking is er 24-uurs begeleiding of komt er één tot meerdere keren per dag begeleiding langs.

  Bij appartement wonen heeft iedere cliënt een eigen appartement en zijn de cliënten meer buren van elkaar in een complex. De begeleidingsmomenten worden individueel gepland en er zijn dagelijks groepsmomenten waarbij begeleiding aanwezig is. Meer over beschermd wonen.

 • Kan ik ook naar school of werken als ik beschermd woon?

  Kan ik ook naar school of werken als ik beschermd woon?

  Ja. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk meedoet met de samenleving. School en werk zijn een belangrijk onderdeel hierbij. Meer over leren, werken en ontmoeten.

 • Hoe lang duurt beschermd wonen?

  Hoe lang duurt beschermd wonen?

  Een indicatie beschermd wonen wordt afgegeven door de Wmo-consulent. De consulent bepaalt hoelang deze indicatie loopt. Aan het einde van de indicatie krijg je opnieuw een keukentafelgesprek voor een eventuele verlening of uitstroom. Meer over werkwijzen en methodieken.

 • Wat kost de dagbesteding?

  Wat kost de dagbesteding?

  Voor dagbesteding betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Hoe hoog die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Naar eigen bijdrage berekenen.

 • Waaruit bestaat dagbesteding voor ouderen bij Riwis?

  Waaruit bestaat dagbesteding voor ouderen bij Riwis?

  Dagbesteding bij Riwis Zorg & Welzijn betekent een afwisseling van ontspanning en actief bezig zijn. We kijken naar wat iemand leuk vindt en waar zijn belangstelling ligt en passen dit in het groepsproces. Daarin vinden wij het belangrijk dat we zo veel mogelijk dingen doen die we thuis ook zouden doen: samen koffie drinken, krant lezen, spelletje doen, tv kijken, opruimen, afwassen, tafeldekken, maaltijd voorbereiden voor de dag.

  Dagbesteding is voor mensen met een psychogeriatrische problematiek (bijv. dementie). Om in aanmerking te komen voor dagbesteding is een indicatie nodig van uw gemeente.

 • Wanneer ga ik naar een vertrouwenspersoon?

  Wanneer ga ik naar een vertrouwenspersoon?

  Als een cliënt of naastbetrokkene zijn klacht niet kan of wil bespreken met de medewerker, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Riwis Zorg & Welzijn kent meerdere vertrouwenspersonen. Zij zijn onafhankelijk en niet in dienst bij Riwis.

 • Wat is een klacht?

  Wat is een klacht?

  Een klacht wordt vaak gezien als een groot en langdurig conflict. Dit willen wij juist voorkomen.

  Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat Riwis Zorg & Welzijn niet goed doet. Juist als uw klacht nog ‘klein’ is, hopen we dat u naar ons toekomt om het met ons te bespreken. Dan kan direct gezocht worden naar een oplossing en hoeven klachten niet opgekropt te worden of over te gaan in een conflictsituatie. Hier kunt u ook een vertrouwenspersoon bij inschakelen. Meer over klachten.

 • Waar kan ik een klacht indienen?

  Waar kan ik een klacht indienen?

  Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de coördinator klachtenafhandeling (klachtenbehandeling@riwis.nl) of bij een van de vertrouwenspersonen. Wilt u uw klacht bespreken, kunt u ook bellen op telefoonnummer 06 – 54 91 32 51. Meer over klachten.

 • Kan ik mijn verzekeringen opzeggen als ik in een locatie van Riwis woon?

  Kan ik mijn verzekeringen opzeggen als ik in een locatie van Riwis woon?

  Kijk goed van welke verzekering je gebruik wilt maken. Kies je als cliënt er voor om niet deel te nemen aan de verzekeringen van Riwis Zorg & Welzijn, dan moet je dit aangeven via het formulier ‘Verzekeringsgegevens’.

  Het formulier moet compleet (voorzien van datum en handtekening) ingevuld opgestuurd worden naar onze financiële afdeling.

 • Is een aanvullende verzekering nodig als ik in een van de locaties van Riwis woon?

  Is een aanvullende verzekering nodig als ik in een van de locaties van Riwis woon?

  GGZ: Cliënten die beschermd wonen op een van de locaties van Riwis Zorg & Welzijn zijn standaard  meeverzekerd op de polis van de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en de Gebouwen-Inhoud-Bedrijfsschadeverzekering (inboedelverzekering) van Riwis. Wanneer een cliënt niet deel wil nemen aan de verzekeringen van Riwis dan dient zij dit kenbaar te maken.

  Cliënten die ambulante begeleiding ontvangen dienen zelf voor hun verzekeringen te zorgen. Riwis Zorg & Welzijn neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

  VVT: Cliënten die intramuraal wonen op Tolzicht of De Beekwal (Burgemeester de Wijslaan 35 en Derickxkamp 27) zijn standaard meeverzekerd op de polis van de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en de Gebouwen-Inhoud-Bedrijfsschadeverzekering (inboedelverzekering) van Riwis Zorg & Welzijn. Wanneer een cliënt VVT intramuraal er voor kiest niet deel te nemen aan de verzekeringen van Riwis Zorg & Welzijn, dan dient zij dit kenbaar te maken

  Cliënten die extramuraal wonen hebben de keuze of ze willen deelnemen aan de particuliere aansprakelijkheidspolis van Riwis Zorg & Welzijn en de Gebouwen-inhoud-Bedrijfsschadeverzekering (inboedelverzekering). Zij kunnen bij hun intakegesprek aangeven of ze wel of niet deel willen nemen aan één van beide verzekeringen.

  Cliënten met een duurzame indicatie  die worden opgenomen op de verpleegafdeling van Tolzicht (Deuderick of Assenrade) of de Beekwal (Weber) vallen automatisch onder de collectieve WA-verzekering van Zorggroep Apeldoorn.

  Cliënten die zorg ontvangen in de vorm van thuiszorg dienen zelf voor hun verzekeringen te zorgen. Riwis Zorg & Welzijn neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

 • Ben ik verzekerd voor alle zorg?

  Ben ik verzekerd voor alle zorg?

  Dit is afhankelijk van de eigen zorgverzekering en welk pakket je daarbij afneemt. Controleer dit bij je eigen zorgverzekeraar.

 • Wat moet ik betalen als ik in een verzorgingshuis woon?

  Wat moet ik betalen als ik in een verzorgingshuis woon?

  Dat is voor iedereen verschillend. Hierbij wordt er gekeken naar eigen vermogen en inkomen Daarvoor verwijzen wij u naar de site van het CAK, hier kunt u via een rekenmodule berekenen wat de eigen bijdrage wordt.

 • Wat moet ik betalen als ik psychische of sociaal-maatschappelijke begeleiding krijg?

  Wat moet ik betalen als ik psychische of sociaal-maatschappelijke begeleiding krijg?

  Vanaf 18 jaar moet iedereen een eigen bijdrage betalen voor ambulante zorg/begeleiding en verblijf. Dit valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

  De hoogte van je eigen bijdrage is afhankelijk van de soort zorg (ambulant of verblijf) en van de hoogte van je inkomen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kun je uitrekenen hoeveel eigen bijdrage je ongeveer gaat betalen.

  Krijg je ook ondersteuning/specialistische hulp van bijvoorbeeld een psychiater? Dan valt deze hulp onder de zorgverzekeringswet. Hieraan is een verplicht eigen risico verbonden. Controleer dit bij je eigen zorgverzekeraar. Meer over kosten en vergoedingen GGZ

 • Wat kan ik als mantelzorger verwachten van Riwis?

  Wat kan ik als mantelzorger verwachten van Riwis?

  Wij betrekken u nauw bij het zorgproces en willen u als mantelzorger graag ondersteunen bij alle vragen die u heeft. Trek op tijd aan de bel als uw familielid bij ons in zorg is. Wij organiseren twee keer per jaar een mantelzorg avond. Ook is er in de gemeente Brummen een knooppunt mantelzorg steunpunt waar u terecht kunt met al uw vragen. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor mantelverzorgers.

 • Hoe kan ik, of mijn ouder, thuis terminale zorg krijgen?

  Hoe kan ik, of mijn ouder, thuis terminale zorg krijgen?

  Riwis Zorg & Welzijn verzorgt palliatieve zorg thuis en op de locaties. Dit loopt via de huisarts en kan in samenwerking met netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe dat te bereiken is via palliatievezorgoostveluwe@riwis.nl Meer over Thuiszorg en palliatieve zorg.

 • Hoe regel je medicatietoezicht?

  Hoe regel je medicatietoezicht?

  Thuiszorg kan bij u langs komen om u de medicatie aan te bieden of om u te helpen herinneren. Riwis Zorg & Welzijn beschikt ook over de medido. Dit is een klein elektronisch apparaat waar de medicijnen in kunnen. Deze wordt ingesteld op een voorkeurstijd zodat het medicijn op het desbetreffende tijdstip uit het apparaat rolt. Dit wordt vergoed via de zorgverzekering. Meer over Thuiszorg.

 • Hoe is personenalarmering geregeld?

  Hoe is personenalarmering geregeld?

  In de gemeente Brummen verzorgen wij de alarmering in samenwerking met Verian. Van 7.00 uur tot 23.00 uur krijgt u hulp aangeboden van Riwis Zorg & Welzijn en voor de nacht wordt de hulp geboden door Verian. Het alarmeringscontract sluit u met ons af. Meer over Thuiszorg.

  Op beide locaties Tolzicht (Brummen) en De Beekwal (Eerbeek) is er alarmering op het appartement.

 • Kan mijn ouder thuis blijven wonen met dementie?

  Kan mijn ouder thuis blijven wonen met dementie?

  Zolang er geen gevaar is voor dwalen en de zelfredzaamheid nog enigszins intact is, kan thuis wonen nog een prima optie zijn. Onze zorgtoeleider kan met u meekijken en per cliënt een goed advies geven. Hierin werken wij altijd samen met de huisarts. Daarnaast hebben wij ook nog onze casemanager dementie die via de huisarts ingeschakeld wordt. Zij begeleidt het proces. Meer over Thuiszorg en ondersteuning thuis bij dementie.

 • Hoe kom ik aan hulpmiddelen of aanpassingen om thuis te kunnen blijven wonen?

  Hoe kom ik aan hulpmiddelen of aanpassingen om thuis te kunnen blijven wonen?

  Bij de Wmo in uw gemeente kunt u hiervoor een aanvraag doen. Waar geen vergoeding voor geldt zult u zelf moeten aanschaffen.

 • Van welke diensten kan ik gebruik maken als ik thuis woon?

  Van welke diensten kan ik gebruik maken als ik thuis woon?

  Onze 24-uurs thuiszorg bestaat onder andere uit hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging, persoonsalarmering, individuele begeleiding en begeleiding bij dementie. Daarnaast bieden wij ook groepsbegeleiding (dagbesteding) aan. Meer over Thuiszorg.

 • Hoe kan ik thuis zorg of verpleging krijgen?

  Neem contact op met onze Zorgservice en zij maken voor u een afspraak met de wijkverpleegkundige van Riwis. Zij neemt samen met u uw situatie (zorgvraag) door en indiceert de zorg. Meer over Thuiszorg.

 • Kan ik iemand aanmelden met een verslavingsproblematiek?

  Kan ik iemand aanmelden met een verslavingsproblematiek?

  De zorgfunctionaris van Riwis Zorg & Welzijn bepaalt of Riwis passende zorg kan leveren. Riwis biedt maatwerk en er kan daarom niet in algemene zin bepaald worden of iemand met verslavingsproblematiek aangemeld kan worden bij Riwis. Contact met Zorgservice.

  Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. Riwis Zorg & Welzijn werkt samen met de gemeente Apeldoorn, Tactus Verslavingszorg, IrisZorg in Omnizorg.

 • Kan ik iemand aanmelden met een forensische of justitiële titel?

  Kan ik iemand aanmelden met een forensische of justitiële titel?

  Riwis Zorg & Welzijn GGZ neemt geen nieuwe cliënten in begeleiding met een forensische of justitiële titel.

 • Kan ik jullie bellen voor casuïstiek overleg?

  Kan ik jullie bellen voor casuïstiek overleg?

  Zorgservice van Riwis Zorg & Welzijn is van maandag tot en met vrijdag van 08.30-20.00 uur bereikbaar voor inhoudelijke vragen. Sommige vragen kunnen de medewerkers van Zorgservice beantwoorden maar er zijn ook vragen die inhoudelijk meer diepgang vragen en dus beter met één van de zorgfunctionarissen besproken kan worden. Zo nodig wordt hiervoor een telefonische afspraak gemaakt. Telefoonnummer Zorgservice 0900 – 24 24 24 1. Meer informatie voor verwijzers.

 • Hoe lang zijn de wachtlijsten?

  Hoe lang zijn de wachtlijsten?

  Onder ‘wachtlijst’ staat een actueel overzicht hoe lang de gemiddelde wachttijd is voor beschermd wonen, ambulante begeleiding, wonen met zorg en thuiszorg.
  Dit is een algemeen overzicht en het kan per woonlocatie verschillen. Wij streven naar een minimale wachttijd.

 • Moet ik verplicht ergens werken als ik begeleiding van Riwis krijg?

  Moet ik verplicht ergens werken als ik begeleiding van Riwis krijg?

  Riwis stimuleert zelfstandigheid, maar je bent nergens toe verplicht mits dit geen aanvullende voorwaarde is. Meer over leren, werken en ontmoeten.

 • Hoe ziet mijn week eruit als ik begeleiding van Riwis Zorg & Welzijn krijg?

  Hoe ziet mijn week eruit als ik begeleiding van Riwis Zorg & Welzijn krijg?

  In onze begeleiding gaan we uit van eigen kracht, dat betekent dat je zelf zoveel mogelijk de eigen regie hebt over wat je met je leven doet en dat onze begeleiding bestaat uit een adviserende en stimulerende rol. In de praktijk betekent dit dat je zelf bepaalt wat je in een week doet.

  Onze begeleiders stimuleren je om mee te doen in de maatschappij, dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk hebt of naar school gaat.

  Als je beschermd woont, dan zijn er vaste afspraken met je begeleider en zijn er momenten in de week dat je samen met andere bewoners bent. Meer over leren, werken en ontmoeten.

Staat uw zorgvraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij of heeft u liever persoonlijk contact? Bel of mail Zorgservice. Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 24 24 24 1 (lokaal tarief). Van 12.30 – 13.00 uur hebben wij lunchpauze.

U kunt ook een mail sturen naar zorgservice@riwis.nl. Mails die na 17.00 uur worden ontvangen bij zorgservice worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Na 17.00 uur kunt u uitsluitend bellen voor urgente vragen voor Beschermd Wonen cliënten van Riwis die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Over Riwis  

Nieuws

Jeff Wadt: Apart

Het was een aparte man. Om verschillende redenen sprong hij in het oog. Het eerste opvallende liep echter via het reukorgaan, hij verspreidde altijd een opvallende lekkere geur. Ik deed vakantiewerk voor de gemeente. Bij de ploeg van het vuilnis ophale … Lees meer


Meer nieuws

Meer nieuws

Actuele vacatures

Lees meer

Ervaringsverhalen