A | A
Print pagina

Onjuiste publicatie Omroep Gelderland

Dinsdag 28 juni jongsteleden werden we onaangenaam verrast door een onjuiste publicatie van Omroep Gelderland; 'Miljoenen aan zorggeld verdwijnen in zakken directeuren'.

Dinsdag 28 juni jongsteleden werden we onaangenaam verrast door een onjuiste publicatie van Omroep Gelderland; 'Miljoenen aan zorggeld verdwijnen in zakken directeuren'. In dit bericht wordt gesuggereerd dat Riwis winst zou maken en dat deze 'winst' niet ten goede komt aan de zorg voor cliënten. Wij vinden het zeer vervelend dat dit bericht met onjuistheden  is gepubliceerd en hebben Omroep Gelderland daarom ook om een rectificatie gevraagd. Helaas heeft Omroep Gelderland dit nog niet gedaan.

In het kort
Op verzoek van Omroep Gelderland onderzochten twee hoogleraren van de Tilburg University de openbare jaarcijfers van zorgorganisaties. Zij hebben een lijst gepresenteerd van zorgaanbieders met meer dan 10% winst op basis van de jaarresultaten 2014, inclusief de jaarcijfers, salarissen en dividenduitkeringen.
Wat hier niet aan klopt:

  • In het artikel wordt gesproken over winst, maar daarvan is geen sprake. Dit geld is namelijk niet vrij te besteden. Het bedrag wordt in zijn geheel aan een bestemmingsfonds toegevoegd. Met andere woorden: het komt op een soort spaarrekening van Riwis, waar we op terug kunnen vallen als de financiële resultaten minder zijn dan gedacht. Dit is belangrijk omdat anders de continuïteit van onze zorg in gevaar kan komen. Dit spaargeld mag alleen voor de zorg worden gebruikt, dat is wettelijk geregeld.
  • In het artikel wordt eveneens het beeld opgeroepen dat de winst ten goede komt aan de bestuurders. Ook dat klopt niet. Het salaris van de bestuurder staat hier los van en voldoet aan de wet- en regelgeving (WNT).
  • Het jaarresultaat is € 4.553.684 in plaats van de € 6.191.586 die in het artikel staat vermeld. Het verschil hierin zit in de rentelasten die Riwis betaalt voor onze hypothecaire leningen die nodig zijn voor de woningen waar onze cliënten in wonen. Deze kosten maken, net zoals onze personele kosten, onderdeel uit van de bedrijfskosten om goede zorg aan onze cliënten te bieden.

Wat een vertekend beeld weergeeft:

  • Er wordt alleen naar het jaarresultaat 2014 gekeken. In dat jaar hebben we ten opzichte van andere jaren een groot bedrag gespaard. Dit was nodig omdat het de jaren daarvoor bij Riwis financieel niet zo goed was gegaan en geld voor eventuele toekomstige risico's moest worden gespaard.

Brief met uitleg
We betreuren het zeer dat de feiten in de berichtgeving geheel uit de context zijn getrokken en dat daarmee Riwis in een verkeerd daglicht is komen te staan. Het bericht doet geen recht aan de inspanningen van alle medewerkers van Riwis om de zorgverlening aan haar cliënten voorafgaand en tijdens de transitieperiode duurzaam te borgen. Vandaar dat wij alle betrokkenen bij Riwis willen infomeren over deze onjuiste berichtgeving.

Links
Hieronder is de link naar het artikel te vinden en de officiële documenten die we bijvoorbeeld aan gemeenten hebben gestuurd waar we zorg bieden.